Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Lĩnh vực liên quan:
Chi tiết câu hỏi:

    Tại Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu có quy định, vốn Nhà nước bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, vậy giá trị quyền sử dụng đất ở đây được hiểu là giá trị quyền sử dụng đất của Nhà nước hay giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ cá nhân, đơn vị, tập thể, tổ chức tham gia góp vốn vào dự án?

(Câu hỏi của ông Dương Minh Hiếu - Hà Nội)

 
Trả lời:
Trả lời ngày: 16/03/2018 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
    (Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Theo đó, vốn Nhà nước bao gồm giá trị quyền sử dụng đất của Nhà nước góp vào dự án và thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về đất đai.

Nguồn: Chinhphu.vn ngày 13/3/2018

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Điều kiện thi công hệ thống điện công trình 2018
Doanh nghiệp dự án cũng phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng 2018
Có tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu không? 2018
Có được mở rộng đối tượng được chi tiền điện thoại hàng tháng? 2018
Chủ đầu tư có được tự thực hiện giám sát thi công 2018
Quay trở về