Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Lĩnh vực liên quan:
Chi tiết câu hỏi:

    Tại Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu có quy định, vốn Nhà nước bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, vậy giá trị quyền sử dụng đất ở đây được hiểu là giá trị quyền sử dụng đất của Nhà nước hay giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ cá nhân, đơn vị, tập thể, tổ chức tham gia góp vốn vào dự án?

(Câu hỏi của ông Dương Minh Hiếu - Hà Nội)

 
Trả lời:
Trả lời ngày: 16/03/2018 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
    (Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Theo đó, vốn Nhà nước bao gồm giá trị quyền sử dụng đất của Nhà nước góp vào dự án và thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về đất đai.

Nguồn: Chinhphu.vn ngày 13/3/2018

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Mỗi thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm 2018
Nhà xây sai phép nào không bị tháo dỡ? 2018
Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 2018
Xây khách sạn để kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động có được gọi là kinh doanh bất động sản không? 2018
Trường hợp đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH 2018
Quay trở về