Xem với cỡ chữ:      
Gửi bài viết qua email:  
In bài viết  

Nội dung câu hỏi: Giá gói thầu được cập nhật trong 28 ngày trước khi mở thầu

Ngày đăng 07/02/2018 | 12:00 AM
Lĩnh vực liên quan:
Chi tiết câu hỏi:
    Ông Nguyễn Lê Cương (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:
    » Có được điều chỉnh giá gói thầu trước khi đóng...
    » Trường hợp nào chủ đầu tư được điều chỉnh dự...
    Dự án A có cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh; Chủ đầu tư là UBND huyện. Dự án được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật vào tháng 7/2016 (Tổng mức đầu tư: 7 tỷ đồng; xây lắp: 6 tỷ đồng; Sở Giao thông vận tải thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt) nhưng chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
    Ông Cương hỏi, khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tháng 8/2017) thì nhất thiết phải cập nhật lại đơn giá (vật liệu, nhân công, máy móc) không?
    Nếu không cập nhật lại đơn giá, căn cứ theo dự toán đã phê duyệt trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu có trái quy định pháp luật không? Trường hợp nếu được thì khi đấu thầu tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu sẽ xử lý theo tình huống trong Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ được không?
Trả lời:
Ngày trả lời: 08/02/2018 - Chuyên gia: (Chinhphu.vn)
    (Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )
    Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
    Trường hợp đến thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu cần cập nhật lại dự toán thì dự toán điều chỉnh được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Nguồn: Chinhphu.vn ngày 07/02/2018

Các câu hỏi khác

Các câu hỏi mới nhất cùng chủ đề Năm
Điều kiện và lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2019
Xử phạt vi phạm hành chính trong việc chậm lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 2019
Chi nhánh có được ký hợp đồng xây dựng với tổng thầu? 2019
Tiêu chí đất vườn, ao được xác định là đất ở 2019
Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thế nào? 2019
Quay trở về