GIẤY PHÉP, THANH TRA, TRẬT TỰ XÂY DỰNG; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG XÂY DỰNG
Đăng ngày: 19/02/2018 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 23/02/2018
Đăng ngày: 12/02/2018 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 22/02/2018
Đăng ngày: 14/01/2018 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 15/01/2018
Đăng ngày: 13/12/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 13/12/2017
Đăng ngày: 07/12/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 08/12/2017
Đăng ngày: 03/11/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 06/11/2017
Đăng ngày: 01/01/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 02/11/2017
Đăng ngày: 01/01/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 02/11/2017
Đăng ngày: 03/12/2016 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 02/11/2017
Đăng ngày: 01/12/2016 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 02/11/2017
Đăng ngày: 01/01/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 01/01/2017
Đăng ngày: 01/01/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 01/01/2017
Đăng ngày: 01/01/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 01/01/2017
Đăng ngày: 01/01/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 01/01/2017
Đăng ngày: 01/01/2017 - Tình trạng: Chưa trả lời. Cập nhật mới nhất lúc 01/01/2017
Trang: 12 / tổng số: 26 mục